NOVITÁ

Ray-Ban 3447V 2500 ROUND METAL
142,00 € 1 119,60 €  
Ray-Ban 3447V 2503 ROUND METAL
142,00 € 1 119,60 €  
Ray-Ban 3447V 2620 ROUND METAL
142,00 € 1 119,60 €  
Ray-Ban 5121 2000 WAYFARER
149,00 € 1 125,00 €  
Ray-Ban 5121 5628 WAYFARER
152,00 € 1 131,00 €  
Ray-Ban 5121 5630 WAYFARER
149,00 € 1 125,00 €  
Ray-Ban 6489 2500 AVIATOR
142,00 € 1 119,60 €  
Ray-Ban 6489 2501 AVIATOR
142,00 € 1 119,60 €  
Ray-Ban 6489 2531 AVIATOR
142,00 € 1 119,60 €  
Ray-Ban 7046 5364
122,00 € 1 103,60 €  
Ray-Ban 7046 5365
122,00 € 1 95,60 €  
Ray-Ban 7047 5196
122,00 € 1 103,60 €  
Ray-Ban 7047 5450
122,00 € 1 103,60 €  

Unisex

Ray-Ban 6489 2531 AVIATOR
142,00 € 1 119,60 €  
Ray-Ban 6489 2501 AVIATOR
142,00 € 1 119,60 €  
Ray-Ban 5184 2000
152,00 € 1 129,60 €  
Ray-Ban 5154 Clubmaster 5161
CALIBRO 49 ☐ 21
129,60 €  
Ray-Ban 5154 Clubmaster 2012
  CALIBRO
127,90 €  
Ray-Ban 5121 5630 WAYFARER
CALIBRO 50 ☐ 22
149,00 € 1 125,00 €  
Ray-Ban 5121 5628 WAYFARER
CALIBRO 50 ☐ 22
152,00 € 1 131,00 €  
Ray-Ban 5121 2000 WAYFARER
CALIBRO 47 ☐ 22
149,00 € 1 125,00 €  
Ray-Ban 5035 2102
CALIBRO 39 ☐ 25
102,00 €  
Ray-Ban 5035 2101
CALIBRO 39 ☐ 25
102,90 €  

Donna

Ray-Ban 7046 5365
CALIBRO 51 ☐ 18
122,00 € 1 95,60 €  
Ray-Ban 7046 5364
CALIBRO 51 ☐ 18
122,00 € 1 103,60 €  
Ray-Ban 6124 2598
  CALIBRO 52 ☐ 17
119,95 €  
Ray-Ban 6108 2586
  CALIBRO 51 ☐ 18
119,95 €  
Ray-Ban 6087 2501
  CALIBRO 46 ☐ 19
132,00 €  
Ray-Ban 5241 2034
  CALIBRO 50 ☐ 17
125,90 €  
Ray-Ban 5228 2126
  CALIBRO
152,00 € 1 128,00 €  
Ray-Ban 5228 2000
  CALIBRO
127,00 €  
Ray-Ban 5226 5032
  CALIBRO 49 ☐ 20
119,90 €  
Ray-Ban 5226 2034
  CALIBRO 49 ☐ 20
119,90 €  
Ray-Ban 5170 2262
  CALIBRO 50 ☐ 17
114,00 €  
Ray-Ban 5106 2261
  CALIBRO 49 ☐ 16
114,00 €  
Ray-Ban 5094 2215
  CALIBRO 51 ☐ 14
108,90 €  
Ray-Ban 5006 2001
  CALIBRO 48 ☐ 17
102,00 €  

Uomo

RayBan 6168 2613
CALIBRO 51 ☐ 17
125,90 €  
Ray-Ban 8406 2501
CALIBRO 51 ☐ 17
164,15 €  
Ray-Ban 7517 1002
CALIBRO 54 ☐ 17
155,65 €  
Ray-Ban 7047 5450
122,00 € 1 103,60 €  
Ray-Ban 7047 5196
122,00 € 1 103,60 €  
Ray-Ban 6211 2339
CALIBRO 53 ☐ 17
125,90 €  
Ray-Ban 6149 2589
CALIBRO 51 ☐ 17
125,90 €  
Ray-Ban 6062 2509
CALIBRO 47 ☐ 19
114,85 €  
Ray-Ban 6033 2503
CALIBRO 48 ☐ 19
109,75 €  
Ray-Ban 5283 2144
  CALIBRO
152,00 € 1 132,65 €  
Ray-Ban 5279 5130
CALIBRO 53 ☐ 18
127,90 €  
Ray-Ban 5279 2012
152,00 € 1 127,90 €  
Ray-Ban 5279 2000
152,00 € 1 127,90 €  
Ray-Ban 5225 5036
CALIBRO 52 ☐ 17
121,65 €  
Ray-Ban 5206 2479
142,00 € 1 121,60 €  
Ray-Ban 5203 2467
CALIBRO 53 ☐ 16
114,00 €  
Ray-Ban 5203 2000
CALIBRO 53 ☐ 16
114,00 €  
Ray-Ban 5193 2000
CALIBRO 48 ☐ 20
114,00 €  
Ray-Ban 5192 2459
CALIBRO 50 ☐ 17
114,00 €  
Ray-Ban 5136 2287
CALIBRO 51 ☐ 16
149,70 €  
Ray-Ban 5027 2116
CALIBRO 48 ☐ 17
100,40 €  
Ray-Ban 5027 2085
CALIBRO 50 ☐ 17
100,40 €  
Ray-Ban 5025 2066
CALIBRO 50 ☐ 17
100,40 €  
Ray-Ban 3447V 2620 ROUND METAL
142,00 € 1 119,60 €  
Ray-Ban 3447V 2503 ROUND METAL
142,00 € 1 119,60 €  
Ray-Ban 3447V 2500 ROUND METAL
142,00 € 1 119,60 €